چشم های من خسته است.. گاهی اشک گاهی انتظار.. این سهم چشمهای من است.. در امتداد نگاه تو

باز هم خدا........
نظرات ()

توکل یعنی اجازه دادن به خداوند
که خودش تصمیم بگیرد!
تو فقط بخواه و آرزو کن
اما پیشاپیش شاد باش!
و ایمان داشته باش که رویاهایت
هم چون بارانی در حال فرو ریختنند!
... پیشاپیش شاد باش و شکر گذار
چرا که خداوند نه به قدر رویاها
بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می بخشد!
 
×××××××××××××××××

آمـــوختــــم که خــــدا عشـــــق اســـت و عشـــــق تنـــــها خــــداســــــت،آم...ـــــوختم کــــه وقتــــی نــــا امیــــد میشــــوم خــــدا بــــا تمـــــام عظـــــمتش عاشقـــــانه انتــــظار می کــــشد تـــــا دوبــــاره به رحــــمتش امیــــدوار شــــوم آمــــوختـــــم زنـــدگــــی سخــــت اســــت ولی مــــن از او ســــر سخــــت تـــرم چـــــون خــــدایی را دارم که مــــرا دوســــت دارد و مــــراقــــب مــــن اســـت.

×××××××××××××××××

هرگاه به صدای خدا در قلبت گوش کنی،به آرامشی محض و شگفت انگیز می رسی.به آرامشی بسیار بسیار عمیق و ژرف.او زیباترین سخنان را در گوش تو با تو می گوید.او همیشه به تو وعده های زیبا و نیکو می دهد.او با حرفهایش به تو قدرتی عظیم می بخشد.این صداست که صدای خداست

×××××××××××××××

 

خدایـــــــــــــا !
ممــنونم ازت بابــت خیــلی چــیزا ...
یه چــیزایی که زیــاد بهش فــکر نمیکنــیم
  مثلاً به بیــمارستان هایی که پــر از مریـض هــستو ما جزوه اونا نیــستیم
  مــثلاً به همــین خــونه ایی که میــدونیم فــرداهم هــست و آواره ی خــیابونا نمــیشیم
  مــثلاً به ایــنکه صــبح و ظــهر و شــب سیر از پــای ســفره بلند شــدیم
  خــــــــــدایا از ایــن مــــثلاً ها خیــــــــــلی زیاده خیـــــــــــلی
  خــــدایا بــی انــصافیه مــنو بــبخش اگــر گــاهی ....
نــه حــتما بعــضی اوقــات خــیلی خــیلی بــی انــصاف میــشم...

×××××××××××××××

 

غصه اگر هست، بگو تا باشد!
معنی خوشبختی،بودن اندوه است ...!
این همه غصه و غم، این همه شادی و شور چه بخواهی و چه نه!
میوه یک باغند, همه را با هم و با عشق بچین ...
ولی از یاد مبر؛
پشت هر کوه بلند، سبزه زاری است پر از یاد خدا و در آن باز کسی می خواند؛
که خدا هست،
تا خدا هست چرا غصه؟! چرا؟!؟

××××××××××××××

زندگی باور می خواهد
آن هم از جنس امید،
که اگر سختی راه
به تو یک سیلی زد،
یک امید از ته قلب به توگوید
که خدا هست هنوز
:: برچسب‌ها:
نویسنده : آرام
تاریخ : ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
زمان : ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.