دل نوشته های من...در روزهای انتظار

چشم های من خسته است.. گاهی اشک گاهی انتظار.. این سهم چشمهای من است.. در امتداد نگاه تو

شهریور 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
1 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
1 پست